എങ്ങനെ ഒരു ദിവസം 48 മണിക്കൂർ സൃഷ്ടിക്കാം | Time management video | Naveen inspires – YouTube

എങ്ങനെ ഒരു ദിവസം 48 മണിക്കൂർ സൃഷ്ടിക്കാം | Time management video  | Naveen inspires[ad_1]

  • Video Views: 15415
  • Published On: 2020-08-11 20:00:12
  • Video Published/Author: Naveen Inspires
  • Video Duration: 00:09:11
  • Source: Watch on YouTube


#How_to_multiply_time?
This is a video on time management. We know that all successful and unsuccessful people get same 24 hours a day , but the highly successful people are highly productive compared to others. They will never waste time in their life since they know the value of time.

We should also lear how to manage time in a great way , so that we can also multiply our time in a day. A lot of people complains telling – I don’t have time to do that , time to do this etc , but the basic reason is not the lack of time but the mismanagement of time. This video will tell you 6 different strategies to multiply your time and this to become a person who knows to manage tie in a great way.

Thank you for watching
www.naveeninspires.com

[ad_2]

38 comments
  1. Thank you sir. Time manage ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് 6 point ലൂടെ വ്യക്തമാക്കിത്തന്നതിന്. 🙏🙏🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Related Posts
Total
0
Share